РЕЄСТРАЦІЯ НА МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ «ЦВІТ ПАПОРОТІ» - SelinaCats
РЕЄСТРАЦІЯ НА МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ «ЦВІТ ПАПОРОТІ»

РЕЄСТРАЦІЯ НА МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ «ЦВІТ ПАПОРОТІ»

Ми раді будем гостинно зустріти Вас на нашій міжнародній виставці котів “ЦВІТ ПАПОРОТІ“, яка відбудеться 16-17 ЧЕРВНЯ 201року у файному місті ТЕРНОПІЛЬ!
License L# 184191 – EUROPE CONTINENT SHOW- UKA-050

Форма реєстраціїRegistration form
Spoiler title

РЕЄСТРАЦІЯ НА МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ «ЦВІТ ПАПОРОТІ»

 

Ми раді будем гостинно зустріти Вас на нашій міжнародній виставці котів “ЦВІТ ПАПОРОТІ“, яка відбудеться 16-17 ЧЕРВНЯ 2018 року у файному місті ТЕРНОПІЛЬ!

License L# 184191 EUROPE CONTINENT SHOW  UKA-050

Вас запрошують:

Association of Cat Fanciers “Selina”
Patron: Magnificats (MAG)

Judges:

Kaai du Plessis, Netherlands (AB, WCF)

Phillipa Holmes, United Kingdom (AB, TICA)

Klaas v.d. Wijk, Netherlands (AB, WCF)

Supervisor of the exhibition office:  Mr. Alexandru Elian


2 BEST IN SHOW!

WCF-Rings!

Результати виставки увійдуть у міжнародний рейтинг ТОР САТ


(ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ У РЕЄСТРАЦІЮ)
 

В программі виставки спеціалізовані шоу (окраси, очі, тіккінг і т.д.), веселі конкурси для власників муркотунчиків,  дітлахів та дорослих. Безліч подарунків та веселощів!

 

 

Важлива інформація!

Продаж 2-х кошенят одного власника БЕЗКОШТОВНО при наявності тварини, яка виставляється на дві оцінки! Кожне наступне кошеня +10 євро!

По новим правилам WCF : вік кошенят має бути не менше 12 тижнів в день виставки
(наявність документів на кошенят є обов’язковим!)

Корпоративна знижка при колективній заявці для клуба (розплідника) обговорюється окремо    ( під колективною заявкою розуміється 5 і більше котів, заявлених від клубу чи розплідника на титульні оцінки, заявку «НА ВСІХ» учасників подається та сплачується однією сумою керівником клубу чи власником розплідника).
Для уточнення знижки звертатись за телефонами

+38067 33 69 031

Знижки не розповсюджуються на рекламний клас, шоу та ринги!

ЗНИЖКИ НЕ ПІДСУМОВУЮТЬСЯ!

Після закриття каталогу з 04.06.2018 р. всі знижки анулюються! Вартість участі збільшується на 10євро.

Сума до оплати добровільного експонентного внеску відправляється листом на e-mail : selina.ternopil@gmail.com
у відповідь на заявку!

Прохання повідомляти про оплату на e-mail або по телефону.

Чек зберігати для пред’явлення під час реєстрації.

Клітка клуба – 200 грн ( оренда на два дні)
Наявність своєї клітки є доречною.

Якщо довжина клітки більше ніж 70 см – обов`язкове узгодження по розміщенню з організатором.

Тварини,
не внесені у каталог, до конкурсів не допускаються!

Реєстрація кошенят на продаж у каталозі ОБОВ‘ЯЗКОВА! У випадку підсаджування кошенят, не зареєстрованих до каталогу, а також молодших за віком, порушники будуть видалені з виставки. Експонентний внесок поверненню не підлягає!

Ветеринарний контроль з 09:00 до 10:00. Оплата здійснюється окремо та не входить до добровільного експонентного внеску. Тварини, дискваліфіковані на ветеринарному контролі до участі у виставці не допускаються. Експонентний внесок не повертається!
Для проходження ветеринарного контролю учасники з інших міст повинні мати ветеринарні паспорти з відмітками про комплексні щеплення (від сказу – обов’язкова) та довідку Ф-1
Виставкові класи 
ціна до 01.05.2018 / до 04.06.2018

ВСІ ТИТУЛЬНІ КЛАСИ
(CACCACM)                                                          45 євро / 55 євро

ЛІТТЕР-КЛАС
(виводок від 3-х кошенят 3-6 місяців)             35 євро / 45 євро

КОШЕНЯТА (3-6 місяців)                                    40 євро / 50євро

ЮНІОРИ (6-10 місяців)                                        40 євро / 50 євро

КАСТРАТ                                                                25 євро / 30 євро

ВЕТЕРАН (після 8 років)                                                25 євро / 30 євро

ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ                                     20 євро / 30 євро

ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОДИ                                               50 євро / 60 євро

РЕКЛАМНИЙ КЛАС, ПРОДАЖ КОШЕНЯТ

з обов`язковим внесенням  до каталогу

(кошенята від 3-х місяців)

40 євро

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ДАНІ ЗАВЧАСНО.

ЗАКРИТТЯ КАТАЛОГУ 04/06/2018
Після закриття каталогу прийом заявок + 10 євро.

В рамках виставки WCF – ринги дорослих, юніоров та кошенят сплачуються додатково – вартість участі  10 євро

 

Виставка буде проходити в Палаці Культури “БЕРЕЗІЛЬ” на 1-му та 2-му поверхах холлу. На 1-му поверсі будуть розташовані місця під виїздну торгівлю, фан-шоу та інші розваги. На 2-му поверсі буде проводитись експертна оцінка, ринги та бест-шоу
Розважальна програма та численні конкурси будуть проводитись на обох поверхах.

Першим 50 зареєстрованим (оплатившим) учасникам надається можливість вибрати поверх.

Просимо Вас звернути увагу на зміни у титульних класах. Тепер Чемпіонські титули присуджуються і кошенятам, і юніорам.

У відповідь на вашу заявку ми вишлемо рахунок з реквізитами на оплату за участь у виставці. Рахунок виставляється в гривні по курсу на поточний момент.  Самовільні платежі без виставленого рахунку ЗАБОРОНЕНІ! Просимо сплатити рахунок на протязі 3-х банківських днів.

ФАКТОМ РЕЄСТРАЦІЇ – Є ФАКТ ОПЛАТИ!

Рахунок виставляється по вартості участі на момент подачі заявки.
Экспонентський внесок за участь у виставці є підтвержденням присутності експонента на виставці.

Адміністрація виставки залишає за собою право переносу, ануляції або відмови у реєстрації експонентського внеску та участі у виставці.

Безоплатно на виставку кожен учасник може запросити тільки ДВОХ гостей, усі решта відвідують виставку по вартості вхідного квитка.

Раді будемо бачити як старих, так і нових наших друзів!!!! Не соромтесь, запитуйте про різні речі стосовно проведення, поселення та інших Ваших потреб та потреб Ваших улюбленців! Завжди підкажемо, поможемо, навіть зарадимо з дрібними негараздами.

З щирою повагою до Вас та Ваших котиків,
ГО ТОЛК “СЕЛІНА”

 

 

REGISTRATION FOR INTERNATIONAL EXHIBITION “Fern Flower”

 

Welcome you to our international exhibition of cats “Fern Flower” to be held 16-17 June 2018 in the city of Ternopil!

License L # 184191 – EUROPE CONTINENT SHOW – UKA-050

You are invited by

Association of Cat Fanciers “Selina”
Patron: Magnificats (MAG)

Judges:

Kaai du Plessis, Netherlands (AB, WCF)

Phillipa Holmes, United Kingdom (AB, TICA)

Klaas v.d. Wijk, Netherlands (AB, WCF)

Supervisor of the exhibition office:  Mr. Alexandru Elian


2 BEST IN SHOW!

WCF-Rings!

The results of the exhibition will be included in the international rating of TOP CAT


(price includes registration)

The program of the exhibition, special shows (color, eyes, tikkinh etc.), fun contests for cat owners.

 

Important!

Sale 2 kittens one owner FREE in the presence of an animal exposed to second score! Each successive kitten 10 euros!

According to the new rules WCF: age kittens must be at least 12 weeks of the day of the exhibition
(availability of documents for kittens is a must!)

The corporate discount when a collective application for a club (nursery) negotiated separately (under a collective application refers to 5 or more cats declared the club or nursery in title evaluation request “at all” members filed and paid in one lump sum manager or owner kennel club).
To clarify discounts please call

+38067 33 69 031

Discounts do not apply to the advertising class and show rings!

Discounts are not cumulative!

After closing the catalog of 04/06/2018. All discounts are canceled! The participation fee is increased by 10 euro.

The amount to pay voluntary contributions exponential sent the letter on e-mail: selina.ternopil@gmail.com
in response to the request;

Please report payment to e-mail or telephone.

Check store for presentation during registration.

Cage Club – 200 UAH (rent for two days)
The presence of the cells is appropriate.

 

Animals not listed in the directory are not accepted!

Registration kittens for sale in the directory must! If pidsadzhuvannya kittens are not registered in the directory and younger, offenders will be removed from the exhibition. The exponential fee is not refundable!

Veterinary inspections from 09:00 to 10:00. Payment is made separately and is not included in exponential voluntary contribution. Animals disqualified for veterinary control to participate in the exhibition are not allowed. The exponential fee is not refundable!
To pass the veterinary control participants must have a veterinary passport with marks of complex vaccination.
Exhibition classes
to price 01.05.2018 / 06.04.2018 to

Title ALL CLASSES
(CAC-CACM) _                                                                   45 euros / 55 euros

LITTER-Class (litter of 3 kittens 3-6 months)                  35 euros / 45 euros

Kittens (3-6 months) _                                                       40 euros / 50yevro

Juniors (6-10 months)                                                       40 euros / 50 euros

Neuter                                                                                   25 euros / 30 euros

Veterans (after 8 years) _                                                  25 euros / 30 euros

Pets                                                                                       20 euros / 30 euros

DEFINITION OF BREED _                                                           50 euros / 60 euros

ADVERTISEMENT Class, sale kittens, kittens from 3 months         40 EUR

check the data in advance.

4/6/2018 directory close.
After closing the catalog accepting applications + 10 euros.

The exhibition WCF –rings of adults, juniors and kittens paid extra – cost 10 euros

 

Exhibition will be held at the Palace of Culture ” Berezil “on the 1st and 2nd floors of the Hall. On the 1st floor will be located space for out visiting trade, fun shows and other entertainment. On the 2nd floor will take expert assessment, rings and Best in show.

Entertainment and numerous competitions will be held on both floors.

The first 50 registered participants are given the opportunity to choose the floor.

 

In response to your request we will send details of the account to pay for participation in the exhibition. Unauthorized payments without invoice forbidden! Please pay your bill within 3 business days.
Exhibition Administration reserves the right to transfer, cancellation or refusal to register contribution and participation.
Free of charge at the exhibition, each participant may invite only two guests, all others attending the exhibition the cost of admission.

We will be glad to see both old and new friends !!!! our Feel free to ask about different things in respect of, settlement and other your needs and the needs of your pets! Always prompt, help, even for the sake of petty troubles.

ACF “Celina”

Залишити коментар

avatar