Положення про програму розведення в клубі

Потрібно дотримуватися чотирьох ключових правил:

«Здоров’я повинно бути головним питанням у будь-якій програмі розведення.

«Добрі (позитивні) та погані (негативні) риси окремих кішок повинні оцінюватися та зважуватися перед будь-яким спарюванням. Включаючи ризик виникнення генетичних проблем/аномалій.

«При плануванні програми селекції заводчики повинні усвідомлювати, що закріплення певних позитивних рис в кота також може призвести до закріплення будь-яких дефектів; зведення кішок з подібними дефектами потрібно уникнати за будь-яких витрат, в іншому випадку існує небезпека фіксації (тобто створення характеристики, яку не можна згодом виключити).

«Селекціонери повинні усвідомлювати природу характеристик, які вони хотіли б пропагувати або уникнути, незалежно від того, чи це пов’язано з домінуючим геном (який завжди буде виражатися при наявності) або рецессивним геном (виражений тільки в гомозиготному стані, тобто де кішка успадковує ген від обох батьків).

Клуб дуже піклується про близькі спаровування і, отже, вимагає, щоб будь-які кошенята, вирощені з цих спарень, були поміщені в неактивний реєстр (RX), щоб запобігти успадкування будь-яких шкідливих генетичних ознак наступних поколінь, крім випадків, коли існує певна мета, затверджена консультацією з ветеринаром або спеціалістом з генетики і підтримується відповідним комітетом з розведення та / або затверджується Генетичним комітетом:

1) мати з сином; 2) батько і діти; 3) повні брати і сестри.

********************************************************************************

« Health must be the overriding consideration in any breeding programme.

« The good (positive) and bad (negative) features of the individual cats should be assessed and weighed against each other before any mating. This includes the risk of passing on genetic faults/anomalies.

« When planning a breeding programme, breeders must realise that doubling of the good traits in a cat may also result in doubling any defects; the breeding of cats with similar faults should be avoided at all costs otherwise there is a danger of fixation (i.e. creating a characteristic which cannot subsequently be eliminated).

« Breeders must make themselves aware of the nature of the characteristics they wish to promote or avoid, whether these are due to a dominant gene (which will always be expressed when present) or a recessive gene (only expressed in the homozygous state i.e. where the cat inherits the gene from both parents).

The club is very concerned about close matings and thus requires any kittens bred from these matings to be placed on the non-active register in order to prevent the inheritance of any detrimental genetic traits by subsequent generations, unless there is a specific purpose which has been advised by veterinary or genetic counselling and is supported by the relevant breeding committee and/or approved by Genetics Committee:
i) Mother to son; ii) Father to daughter; iii) Full siblings.

0 0 голосів
Рейтинг статті
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі